+31 (0)6 52 65 57 83 info@profitz.nl

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van Profitz (KvK nummer 57578834) in deze voorwaarden te noemen “Profitz”, gevestigd te (5617 AK) Eindhoven aan de Philitelaan 59A (Happy Bodies Eindhoven).

Handelsnamen die vallen onder Profitz zijn: Co-Vit, Blok59 Vitality en Slim&Happy.

Definities

 1. Profitz: de partij die op basis van deze voorwaarden werkzaamheden verricht ten behoeve van de opdrachtgever.
 2. Opdrachtgever: de (rechts)persoon ten behoeve van wie Profitz op basis van deze voorwaarden werkzaamheden verricht en/of met wie Profitz in onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst.
 3. Werkzaamheden: alle werkzaamheden vermeld in de opdrachtbevestiging in de ruimste zin van het woord. Werkzaamheden worden beschouwd als zijnde doorlopend van aard tenzij uit de aard van de opdracht anders blijkt.
 4. Bescheiden: alle (schriftelijke) stukken die verband houden met of voortkomen uit de relatie tussen Profitz en opdrachtgever.

Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en werkzaamheden van Profitz.
 2. De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden, hoe dan ook genaamd, worden uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Afwijkingen van, uitzonderingen op en toevoegingen aan deze algemene voorwaarden zijn slechts bindend in geval deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Profitz zijn geaccepteerd en gelden uitsluitend voor die aanbieding en/of overeenkomst waarbij zij zijn gemaakt.
 4. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op vervolgopdrachten voor een opdrachtgever.

Offertes en prijzen

 1. Tenzij anders vermeld, zijn onze prijzen:
 2. Tenzij anders vermeld, geschieden alle prijsopgaven onder voorbehoud van prijswijziging.
 3. De door Profitz gemaakte offertes zijn geheel vrijblijvend en dienen als één geheel te worden beschouwd. Offertes zijn gedurende 30 dagen na dagtekening geldig, tenzij schriftelijk anders is aangegeven:
  • Vermeld in Euro (valuta), eventuele koerswijzigingen zullen worden doorberekend;
  • Exclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders is aangegeven;
  • Gebaseerd op de tijdens het uitbrengen van de offerte geldende inkoopprijzen, lonen, loonkosten, vrachtkosten en alle overige kosten;
  • Inclusief andere belastingen, heffingen en rechten.
 4. Indien in het tijdvak tussen de datum van aanvaarding van de opdracht en uitvoering van de overeenkomst de omstandigheden die als grondslag voor de tarieven en de prijsberekening hebben gediend, wijzigingen hebben ondergaan, is Profitz gerechtigd de tarieven en de prijs met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften dienovereenkomstig tussentijds te verhogen.

Totstandkoming overeenkomst en duur

 1. Een overeenkomst komt slechts tot stand wanneer een offerte/opdrachtbevestiging ondertekend wordt geretourneerd en/of per email een akkoord wordt ontvangen en/of de opdracht wordt bevestigd door Profitz. Een begin van de feitelijke uitvoering door Profitz kan ook een overeenkomst tot stand brengen tussen Profitz en de opdrachtgever. Een overeenkomst kan schriftelijk en via e-mail tot stand komen.
 2. De inhoud van de opdracht omvat al hetgeen tussen opdrachtgever en Profitz is overeengekomen en wordt onder andere bepaald door hetgeen in de offerte omschreven is.
 3. Onjuistheden of door de opdrachtgever beweerde onjuistheden in de opdrachtbevestiging van Profitz dienen binnen 7 dagen na de datum van deze bevestiging schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Na deze termijn wordt de opdrachtgever geacht zich te kunnen vinden in de wijze waarop de gesloten overeenkomst schriftelijk is vastgelegd c.q. de opdrachtbevestiging.
 4. Eventueel later gemaakte afspraken of wijzigingen, alsmede mondelinge afspraken en/of toezeggingen namens Profitz gedaan, binden Profitz slechts indien deze schriftelijk door Profitz zijn bevestigd.
 5. Voor werkzaamheden en/of leveringen waarvoor naar hun aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verstuurd, kan de opdrachtbevestiging worden afgeleid uit de aanvang van de werkzaamheden.
 6. Profitz is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de opdrachtgever zekerheid te eisen dat zowel aan betalings- als aan de overige verplichtingen zal worden voldaan.
 7. Profitz heeft de bevoegdheid een opdracht niet te aanvaarden. In dat geval zal Profitz de opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.
 8. De overeenkomst tussen Profitz en een opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 9. Profitz is gerechtigd de werkzaamheden ten behoeve van een opdrachtgever uit te laten voeren door derden.

Honorarium

 1. Het honorarium van Profitz is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Profitz heeft aldus een inspanningsverplichting.
 2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.
 3. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Profitz, geldend voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij schriftelijk een afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 4. Indien opdrachtgever en Profitz een honorarium overeenkomen, inhoudende een percentage van de verkoopprijs c.q. koopprijs excl. btw, dan geldt als verkoopprijs het bedrag zonder aftrek van eventuele verrekeningen, kortingen of verstrekte leningen. Het percentage van de verkoopprijs is volledig verschuldigd en dient in 1 keer voldaan te worden na ontvangst van de factuur door de opdrachtgever.
 5. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is Profitz gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij opdrachtgever en Profitz hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt.
 6. Het honorarium van Profitz, zo nodig vermeerderd met voorschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt per maand of na volbrenging van de werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij opdrachtgever en Profitz hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt.
 7. Profitz mag het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst dat in alle redelijkheid niet van Profitz mag worden verwacht dat de overeengekomen werkzaamheden worden dan wel werden verricht tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. Het bedoelde in dit lid is van toepassing indien de onvoldoende inschatting niet toerekenbaar is aan Profitz.

Betaling en kosten

 1. Profitz hanteert bij haar facturering een betalingstermijn van 30 dagen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Profitz kan op ieder moment (gedeeltelijke) betaling van een factuur of (aanvullende) zekerheid in een andere vorm verlangen van een opdrachtgever alvorens Profitz overgaat tot het verrichten van werkzaamheden voor de opdrachtgever.
 3. Betaling door de opdrachtgever geschiedt zonder enige korting of verrekening, hoe ook genaamd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 4. Ingeval de opdrachtgever in gebreke blijft om de factuur tijdig aan Profitz te voldoen, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en derhalve zonder dat daartoe enige mededeling, waarschuwing dan wel ingebrekestelling van de zijde van Profitz vereist is. In dat geval is de opdrachtgever aan Profitz vanaf de datum van verzuim de wettelijke handelsrente (ex artikel 6:119a BW) verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als een maand wordt aangemerkt.
 5. Door de opdrachtgever verrichte betalingen strekken in de eerste plaats steeds ter afdoening van alle verschuldigde kosten en rente, en in de tweede plaats ter afdoening van de opeisbare oudste facturen, ook al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 6. Profitz is gerechtigd tot vergoeding van alle kosten verbonden aan de incassering van haar vordering(en) op de opdrachtgever. Profitz is gerechtigd haar vordering ter zake van een onbetaald gebleven factuur onmiddellijk aan een derde ter incassering uit handen te geven. Alle (buiten)gerechtelijke kosten om te komen tot incassering van de vordering komen nadrukkelijk integraal voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gebaseerd op de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten.
 7. Profitz is gerechtigd werkzaamheden uit hoofde van gesloten overeenkomsten op te schorten tot het moment waarop de opdrachtgever aan zijn verplichtingen jegens Profitz heeft voldaan.
 8. Profitz kan haar vordering uit hoofde van de overeenkomst overdragen aan haar kredietverzekeraar, in welk geval de kredietverzekeraar belast zal worden met het innen van de openstaande vordering(en).

Uitvoering opdracht

 1. Profitz zal zich inspannen de door haar te leveren werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap te verrichten.
 2. Profitz bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd.
 3. Indien wijzigingen in wet- en/of regelgeving door de overheid een aanpassing van de dienstverlening tot gevolg hebben, dan maken deze aanpassingen automatisch deel uit van de overeenkomst. Profitz is gerechtigd eventuele hiermee samenhangende directe en indirecte extra kosten in rekening te brengen bij opdrachtgever.

Rechten en verplichtingen Profitz

 1. Profitz zal het werk goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uitvoeren.
 2. Profitz neemt bij de uitvoering van het werk de daarop van toepassing zijnde voorschriften in acht, zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van het uitvoeren van de werkzaamheden.
 3. Profitz is verplicht de opdrachtgever te wijzen op de op het eerste gezicht kenbare en voor het werk relevante:
  • Onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
  • Onjuistheden in de door de opdrachtgever verlangde werkwijzen en constructies;
  • Gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld;
  • Onjuistheden in de door of namens de opdrachtgever verstrekte gegevens;
 4. Profitz is gerechtigd de werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever, zonder kennisgeving aan en zonder toestemming van opdrachtgever, uit te laten voeren door derden.

Rechten en verplichtingen opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke Profitz nodig heeft of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs weet dat deze noodzakelijk zijn voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.
 2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Profitz ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit. Opdrachtgever garandeert dat de aan Profitz verstrekte informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.
 3. Indien en voor zover opdrachtgever zulks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden geretourneerd aan opdrachtgever.
 4. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat Profitz op het afgesproken moment aan kan vangen met diens werkzaamheden. Indien de werkzaamheden van Profitz door omstandigheden gelegen in de sfeer van opdrachtgever later kunnen aanvangen dan afgesproken stelt opdrachtgever Profitz hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Schade voor Profitz voortkomend uit een vertraging zoals bedoeld in dit lid komen voor rekening van opdrachtgever.
 5. De opdrachtgever verleent haar volledige medewerking ten aanzien van de verzoeken en opdrachten van Profitz in het kader van de uitvoering van haar werkzaamheden, inhoudende maar niet beperkt tot het verschaffen van toegang tot de locatie en het pand van de opdrachtgever voor onder andere inspecties en het verstrekken van de noodzakelijke gegevens.

Termijnen

 1. Profitz is gerechtigd de opdracht uit te voeren in gedeelten, welke afzonderlijk kunnen worden gefactureerd.
 2. Indien Profitz gegevens behoeft van de opdrachtgever voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de opdrachtgever deze gegevens juist en volledig aan Profitz ter beschikking heeft gesteld.
 3. De opgegeven termijnen gelden bij benadering en zijn nimmer fataal.
 4. Overschrijding van de termijn verplicht Profitz niet tot enige vergoeding. Opdrachtgever kan na herhaalde termijnoverschrijding Profitz schriftelijk in gebreke stellen, onder vermelding van een laatste (redelijke) termijn van levering. Hierna heeft opdrachtgever het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, tenzij de oorzaak van de termijnoverschrijding niet aan Profitz toe te rekenen is.

Opschorting en beëindiging

 1. Opdrachtgever en Profitz kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Opzegging geschied met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden, tenzij partijen in goed overleg schriftelijk een kortere periode overeenkomen.
 2. Wanneer de werkzaamheden voor opdrachtgever niet door Profitz kunnen worden voltooid, en opdrachtgever en Profitz een honorarium als bedoeld in artikel 5 lid 4 van deze voorwaarden zijn overeengekomen, is Profitz onder de volgende omstandigheden gerechtigd toch het in artikel 5 lid 4 van deze voorwaarden bedoelde honorarium in rekening te brengen bij de opdrachtgever:
  • Indien de omstandigheden waardoor voltooiing van de werkzaamheden niet kan plaatsvinden niet aan Profitz toe te rekenen zijn;
  • Wanneer de opdrachtgever de opdracht/werkzaamheden intrekt/opzegt en binnen 60 maanden na de intrekking/opzegging een transactie aangaat met een kandidaat die door Profitz is voorgesteld dan wel waarmee Profitz de opdrachtgever in contact heeft gebracht;
  • Indien er een Letter of Intent is getekend tussen opdrachtgever en diens wederpartij of verdergaande onderhandelingen plaatsvonden van dezelfde strekking;
  • Wanneer uit een due diligence of gelijkwaardig onderzoek informatie kenbaar wordt welke tot ontbinding van de overeenkomst of de vergaande onderhandelingen met de wederpartij leidt, wat verhinderd dat er een transactie plaatsvindt en de opdracht/werkzaamheden van Profitz door opdrachtgever wordt ingetrokken.
 3. Profitz heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst tot nadere orde op te schorten dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden ingeval een van onderstaande situatie(s) zich voordoet. Vorenstaande vereist geen ingebrekestelling en geen rechterlijke tussenkomst, evenmin is Profitz gehouden tot enige schadevergoeding of garantie ingeval:
  • De opdrachtgever de verplichtingen uit de met Profitz gesloten overeenkomst(en) niet behoorlijk, tijdig en/of volledig nakomt;
  • Er gerede twijfel bestaat of de opdrachtgever in staat is de verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst(en) met Profitz te voldoen;
  • Van faillissement van de opdrachtgever, surséance van betaling, schuldsanering dan wel stillegging, liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de opdrachtgever
 4. Opdrachtgever is bij tussentijdse beëindiging van de overeenkomst, ongeacht door welke partij, gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden.
 5. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Profitz zal deze waar mogelijk in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor de overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn. Hieruit voortvloeiende kosten worden in dat geval aan opdrachtgever in rekening gebracht.

Aansprakelijkheid

 1. Aansprakelijkheid van Profitz als gevolg van fouten gemaakt door Profitz, doordat opdrachtgever onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt aan Profitz, is uitgesloten. Opdrachtgever is alsdan (zelf) aansprakelijk voor de geleden schade, inclusief de schade geleden door Profitz.
 2. Profitz is niet aansprakelijk voor beschadiging of tenietgaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, Profitz of derden.
 3. Ingeval van mondelinge informatie en/of verzoeken is Profitz niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit misverstanden of onjuist of onvolledig overgekomen informatie.
 4. Opdrachtgever is verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn om de schade waarvoor hij Profitz aansprakelijk heeft gesteld, te beperken.
 5. Profitz is niet aansprakelijk voor schade die de opdrachtgever of derden lijden uit welke hoofde dan ook en die op welke wijze dan ook verband houdt met de aan Profitz verstrekte opdracht, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van Profitz.
 6. Aansprakelijkheid van Profitz voor schade geleden door een opdrachtgever of derde veroorzaakt door Profitz ingeschakelde derden is uitgesloten, zelfs indien sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van deze derden.
 7. Profitz is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade in de ruimste zin van het woord, waaronder in ieder geval dient te worden begrepen gevolgschade, vertragingsschade, schade in de vorm van gederfde winst en immateriële schade, zelfs ingeval van eigen opzet of grove schuld van de zijde van Profitz.
 8. Profitz is niet aansprakelijk tot vergoeding van enige schade indien de opdrachtgever op het moment waarop de schade toebrengende gebeurtenis zich voordoet in gebreke is met de nakoming van enige verplichting jegens Profitz, alsmede indien opdrachtgever niet, niet tijdig of niet volledig de adviezen van Profitz heeft opgevolgd.
 9. Indien Profitz aansprakelijk is voor enige schade is de aansprakelijkheid van Profitz uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitgekeerd, althans beperkt tot een bedrag van maximaal € 10.000,00 indien de aansprakelijkheidsverzekeraar niet tot uitkering overgaat. De opdrachtgever wordt geacht voor het meerdere adequaat verzekerd te zijn.

Vrijwaring

 1. Opdrachtgever vrijwaart Profitz voor alle aanspraken van derden uit hoofde van door deze derden geleden schade voortvloeiende uit de uitvoering van de overeenkomst met opdrachtgever door Profitz of door een ander aan wie opdrachtgever dat resultaat ter beschikking heeft gesteld, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Profitz.
 2. Opdrachtgever vrijwaart Profitz voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom alsmede voor eventuele aanspraken en/of vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat de opdrachtgever aan Profitz onjuiste en/of onvolledige en/of niet tijdig informatie heeft verstrekt.
 3. De opdrachtgever vrijwaart Profitz voor eventuele aanspraken van derden, inclusief (ex)werknemers van opdrachtgever, uit hoofde van de door Profitz verrichte werkzaamheden.
 4. Opdrachtgever vrijwaart Profitz tegen alle aanspraken van zichzelf of van derden, indien Profitz vanwege wet en/of haar beroepsregels gedwongen is de opdracht terug te geven en/of gedwongen is medewerking te verlenen aan overheidsinstanties, welke gerechtigd zijn gevraagd en ongevraagd informatie te ontvangen, welke Profitz in de uitoefening van de opdracht vergaart.

Reclames

 1. Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 8 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover de opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 8 dagen nadat de opdrachtgever op de hoogte was dan wel redelijkerwijs behoorde te zijn, aan Profitz kenbaar gemaakt te worden. Reclames ingediend na voornoemde termijn en op andere wijze gedane reclames wijst Profitz uitdrukkelijk van de hand. Na deze termijn van 8 dagen vervalt elk reclamerecht.
 2. De bescheiden die betrekking hebben op de werkzaamheden waarover gereclameerd wordt dienen geretourneerd te worden in de staat waarin ze door de opdrachtgever ontvangen zijn.
 3. Reclames geven de opdrachtgever geen recht om betaling van het niet betwiste gedeelte van de vordering op te schorten.
 4. In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Profitz de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen restitutie naar evenredigheid van door opdrachtgever reeds betaald honorarium.

Geheimhouding

 1. Partijen zijn, tenzij zij een wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking hebben, verplicht tot geheimhouding tegenover derden ten aanzien van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Profitz is niet gerechtigd de informatie, die aan haar door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten, aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt een uitzondering gemaakt in het geval Profitz voor zichzelf optreedt in enige rechtsgang of andersoortige procedure, waarbij deze informatie van belang kan zijn.
 3. Tenzij daartoe door Profitz voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal opdrachtgever de inhoud van rapporten, adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van Profitz, die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar maken. De opdrachtgever zal er tevens voor zorgdragen dat derden niet van in de vorige zin bedoelde inhoud kennis kunnen nemen.

Intellectuele eigendom

 1. Profitz behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke zij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met opdrachtgever, voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd.
 2. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de in lid 1 van dit artikel bedoelde producten, waaronder mede begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, rapporten en andere geestesproducten van Profitz, een en ander in de ruimste zin van het woord, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren, te exploiteren, dan wel anderszins te bezwaren zonder daaromtrent uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van Profitz te hebben verkregen.
 3. Het is opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de databestanden, analyses, businessplannen, ontwerpen, adviezen, rapporten of andere geestesproducten van Profitz te verwijderen of te wijzigen.
 4. Profitz behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 5. Het is opdrachtgever niet toegestaan hulpmiddelen van die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van de Profitz.

Verbod van cessie

 1. Het is opdrachtgever verboden diens uit de overeenkomst jegens Profitz voortvloeiende rechten en/of verplichtingen, waaronder begrepen vorderingen, zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van Profitz aan een derde te cederen, te verpanden, of onder welke titel ook in eigendom over te dragen, tenzij Profitz schriftelijke voorafgaand toestemming daarvoor heeft gegeven. Aan een toestemming kan Profitz voorwaarden verbinden.
 2. Alle rechten en verplichtingen (ook vorderingen) uit de overeenkomst(en) tussen Profitz en opdrachtgever, zijn voor de opdrachtgever niet overdraagbaar zoals bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW.
 3. De rechten en verplichtingen als opgenomen in dit artikel gelden ook voor derden die namens Profitz werkzaamheden uitvoeren bij een opdrachtgever van Profitz.

Rechtsverwerking

 1. De opdrachtgever dient eventuele opgetreden schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen een termijn van 14 dagen na het ontstaan of het (redelijkerwijs) bekend worden daarvan schriftelijk bij Profitz te melden. Schade die niet binnen deze termijn door de opdrachtgever is gemeld komt niet voor vergoeding in aanmerking.
 2. De mogelijkheid tot het instellen van enige rechtsvordering dan wel het aanhangig maken van enig geschil door de opdrachtgever jegens Profitz ter zake van of naar aanleiding van enige overeenkomst vervalt c.q. verjaart na verloop van één jaar nadat de opdrachtgever op de hoogte was c.q. op de hoogte had kunnen zijn van de aanleiding daartoe.

Conversie

 1. Indien enige in deze voorwaarden genoemd, en voor de opdrachtgever toepasselijk, beding nietig wordt verklaard, dan zal dit beding worden vervangen door een beding dat zoveel mogelijk aan dezelfde strekking beantwoordt zonder strijdigheid met de wet. De geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden blijft dan ongewijzigd.

Toepasselijk recht

 1. Alle transacties en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en de daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen worden bij uitsluiting beheerst door het Nederlandse recht.
 2. Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met een aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met Profitz zullen uitsluitend worden beslecht door de Rechtbank Oost-Brabant, één en ander met in achtneming van de bevoegdheid van de kamer van kantonzaken.
 3. De bepalingen van het Weens Koopverdrag zijn niet van toepassing en worden uitdrukkelijk uitgesloten.

Slotbepalingen

 1. Profitz is bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het door Profitz aangekondigde tijdstip. Profitz zal de gewijzigde voorwaarden zo spoedig mogelijk aan de opdrachtgever toezenden.
 2. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.